Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW – 29 STYCZNIA

zak sezonu 2006Prezes WKB Piast podaje do wiadomości wszystkich klubowiczów projekt regulaminu obrad WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU BIEGACZA PIAST w dniu 29.01.2011r.

1.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków, zwane w dalszej części regulaminu zebraniem otwiera Prezes Klubu.
2. Powołania protokolanta zebrania dokonuje otwierający zebranie.
3. Na podstawie listy obecności członków, którą prowadzi wyznaczony wcześniej przez Zarząd jego członek, otwierający stwierdza prawomocność zebrania w I lub II terminie (& 19 pkt.2 statutu stowarzyszenia).
4. Wybór przewodniczącego zebrania przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
5. Przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie projekty: regulaminu i porządku zebrania. Po przegłosowaniu nie mogą być one zmienione.
6. W głosowaniu jawnym zostają wybrane komisje: wyborcza (przygotowuje listę
kandydatów do władz stowarzyszenia i przeprowadza wybory) oraz uchwał.
7. Wszystkie decyzje zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Wybory władz stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniach tajnych, w czasie których obowiązują następujące zasady:
– prezes zostaje wybrany wtedy, gdy otrzyma więcej niż 50% głosów ważnych oddanych w głosowaniu;
– członkami władz zostają ci kandydaci, na których oddano kolejno największą ilość głosów w głosowaniu;
9. Zebranie przyjmuje w głosowaniu jawnym uchwałę opracowaną na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków klubu na zebraniu.

Skomentuj