Partnerzy biegowi:

Gmina Miękinia

Osrodek Kultury Miekinia

Lasy Panstwowe

Delikatesy Kredens

REGULAMIN I PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

Zarząd WKB Piast Wrocław podaje do wiadomości członków stowarzyszenia regulamin oraz porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dn. 19 stycznia 2013 r. Przypominamy jednocześnie, że spotykamy się o godz. 16 w sali stołówki AWF „Spartakus” przy ul. Mickiewicza (tuż przy pętli tramwajowej Sępolno).

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU BIEGACZA PIAST w dniu 19.01.2013r.

1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków, zwane w dalszej części regulaminu zebraniem, otwiera Prezes Klubu.

2. Powołanie protokolanta zebrania dokonuje otwierający zebranie.

3. Na podstawie listy obecności członków, którą prowadzi wyznaczony wcześniej przez Zarząd jego członek, otwierający stwierdza prawomocność zebrania w I lub II terminie (§ 19 pkt. 2 statutu stowarzyszenia).

4. Wybór przewodniczącego zebrania przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

5. Przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie projekty: regulaminu i porządku zebrania. Po przegłosowaniu nie mogą być one zmienione.

6. W głosowaniu jawnym zostaje wybrana komisja wyborcza / przygotowuje listę kandydatów do władz stowarzyszenia i przeprowadza wybory/ oraz komisja uchwał.

7. Wszystkie decyzje zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. Wybory władz stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniach tajnych, w czasie których obowiązują następujące zasady:
– prezes zostaje wybrany wtedy, gdy otrzyma więcej niż 50% głosów ważnych oddanych w głosowaniu,
– członkami władz zostają ci kandydaci, na których oddano kolejno największą ilość głosów w głosowaniu.

9. Zebranie przyjmuje w głosowaniu jawnym uchwałę opracowaną na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków klubu na zebraniu. 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU BIEGACZA PIAST

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków, zwanego w dalszej części zebraniem i powołanie protokolanta zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.

5. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

10. Wybory Prezesa.

11. Wybory Zarządu – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.

12. Wybory Komisji Rewizyjnej – jak w pkt. 11

13.Przyjęcie uchwały zebrania.

14. Ogłoszenie wyników rankingu klubowego.

15. Zakończenie zebrania.

Skomentuj